Club Aurora

 • An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come.

  Victor Hugo, The History of a Crime, 1877

 • Блог

  Вижте какво ни вълнува
  Продължение ...

 • Контакти

  Запознайте се с нас
  Продължение ...

 • Снимки

  Това сме ние
  Продължение ...

 • Space Challenges 2012

  Какво постигнахме
  Продължение ...

 • Топ 5: Най-​необикновените екзопланети

  април 11th, 2017 by Без категория

  3472. Толкова са поз­на­ти­те на на­у­ка­та ек­зоп­ла­не­ти към да­та на на­пис­ва­не на та­зи ста­тия. Сега, как­то ви­на­ги е би­ло, уси­ли­я­та са на­со­че­ни към от­к­ри­ва­не на из­вън­с­лън­че­ви пла­не­ти, на­по­до­бя­ва­щи в мак­си­мал­на сте­пен на­ша­та соб­с­т­ве­на пла­не­та Земя. Планети, на ко­и­то да има под­хо­дя­щи ус­ло­вия за за­раж­да­не­то и под­дър­жа­не­то на жи­вот. Търсенето е не­ле­ко, въп­ре­ки че осо­бе­но в […]

  ЕmDrive — невъзможният двигател

  декември 26th, 2016 by Event Horizon

  Годината е 2000. Британският ави­о­ин­же­нер Роджър Шойър съз­да­ва ком­па­ни­я­та Satellite Propulsion Research Ltd., след ка­то ня­кол­ко де­се­ти­ле­тия е ра­бо­тил в от­б­ра­ни­тел­на­та и ае­ро­кос­ми­чес­ка­та ин­дус­т­рия на Обединеното Кралство. Идеята, ко­я­то стои зад та­зи ком­па­ния, е без­с­пор­но ре­во­лю­ци­он­на и до­ри прек­рач­ва гра­ни­ца­та на здра­вия ра­зум. Шойър се на­дя­ва да съз­да­де дви­га­тел, чрез кой­то се по­лу­ча­ва тег­ли­тел­на си­ла, без от­де­ля­не на ре­ак­тив­но ве­щес­т­во – […]

  Да изпревариш звука…

  август 31st, 2016 by Без категория

   Днес ще хвър­лим свет­ли­на вър­ху ед­на те­ма, ко­я­то за поч­ти все­ки нес­пе­ци­а­лист е пъл­на мъг­ла, а имен­но — дви­же­ни­е­то със свръх­з­ву­ко­ва ско­рост. Ще раз­ши­рим еру­ди­ци­я­та ви с ек­зо­тич­ни тер­ми­ни ка­то „кри­тич­но чис­ло на Мах”, „скок на уп­лът­не­ние”,  и „въл­но­во съп­ро­тив­ле­ние” ‚ но пре­ди всич­ко… Както обик­но­ве­но ще за­поч­нем от по-​​далеч. Най-​​напред тряб­ва да изяс­ним как­во му е осо­бе­но­то на зву­ка и на ско­рост­та, […]

  Опознай Юпитер, за да го обикнеш – мисия „Джуно”

  юли 3rd, 2016 by Без категория

  Броени дни ос­та­ват до прис­ти­га­не­то на апа­ра­та на NASA – „Джуно” (Юнона) в ор­би­та око­ло най-​голямата пла­не­та на Слънчевата сис­те­ма – Юпитер. Редом с об­ли­та­не­то на Плутон от „Нови Хоризонти”  и из­с­лед­ва­не­то на ко­ме­та­та Чурюмов – Герасименко от „Розета” то­ва ще бъ­де ед­но от най-​важните пос­ти­же­ния в кос­ми­чес­ко­то ус­во­я­ва­не от пос­лед­ни­те го­ди­ни. На 4-​ти юли, […]

  css.php
  Page generated in 0,767 seconds. Stats plugin by www.blog.ca