Club Aurora

Направи си дрон — част ІІ (избор на частите)

март 22nd, 2015 by

След ка­то в ми­на­ла­та ста­тия ви за­поз­нах­ме с ус­т­ройс­т­во­то на един дрон (квад­ро­коп­тер), се­га ще под­хо­дим по-​практически и ще раз­бе­рем как­во точ­но да си взе­мем, за да си нап­ра­вим та­къв, и от къ­де да го взе­мем. Припомням – иде­я­та не е да ку­пу­ва­ме го­тов про­дукт, а да го асем­б­ли­ра­ме са­ми, при то­ва с ми­ни­мал­ни сред­с­т­ва. Резултатът мо­же би ня­ма да е осо­бе­но ес­те­ти­чен, ни­то мно­го ка­чес­т­вен, но със си­гур­ност мо­мен­тът, в кой­то по­ле­ти ма­шин­ка­та, съз­да­де­на лич­но от вас, ще ви из­пъл­ни с гор­дост и за­до­вол­с­т­во.

От къде да пазаруваме

 

И та­ка, тряб­ва да си на­ба­вим ня­кои час­ти. Но от къ­де? Вариантите са ня­кол­ко. Най-​лесно е да на­па­за­ру­ва­те от не­мал­ко­то спе­ци­а­ли­зи­ра­ни мо­де­лис­т­ки ма­га­зи­ни в България, спи­сък на ко­и­то мо­же­те да от­к­ри­е­те тук. От тях лич­ни впе­чат­ле­ния имам от ма­га­зин Стелди Моделист в кв. Овча Купел, София, кой­то пред­ла­га срав­ни­тел­но бо­гат скла­дов асор­ти­мент и ко­рек­т­но об­с­луж­ва­не. Предимството на то­ва да па­за­ру­ва­те от България е, че  не ча­ка­те дъл­го вре­ме за дос­тав­ка на час­ти, и мо­же­те лич­но да ви­ди­те как­во си ку­пу­ва­те, как­то и да по­лу­чи­те кон­сул­та­ция, тъй ка­то дос­та от те­зи ма­га­зи­ни имат ос­вен вир­ту­ал­но и фи­зи­чес­ко пред­с­та­ви­тел­с­т­во. Недостатък е, че асор­ти­мен­тът на бъл­гар­с­ки­те ма­га­зи­ни е мно­го ог­ра­ни­чен, а це­ни­те  са дос­та по-​високи от це­ни­те на сход­ни ар­ти­ку­ли, по­ръ­ча­ни от чуж­би­на. Поради то­ва пре­по­ръч­вам да па­за­ру­ва­те от на­ши­те ма­га­зи­ни са­мо кон­су­ма­ти­ви, ин­с­т­ру­мен­ти и ре­зер­в­ни час­ти по спеш­ност.

Ако тър­сим раз­но­об­ра­зие от мо­де­ли и час­ти (а ние тър­сим), тряб­ва да се обър­нем към меж­ду­на­род­ни­те сай­то­ве, пос­ве­те­ни на тър­го­вия с по­доб­ни про­дук­ти. Май най-​големият и из­вес­тен та­къв сайт е www​.hobbyking​.com. Освен че мо­же­те да от­к­ри­е­те все­въз­мож­ни час­ти и го­то­ви про­дук­ти, в то­зи сайт ще се на­тък­не­те на под­роб­на ин­фор­ма­ция за то­ва, ко­е­то си ку­пу­ва­те (ха­рак­те­рис­ти­ки, упът­ва­ния и драй­ве­ри), пре­по­ръ­ки как­во още да си взе­ме­те, как­то и още не­що мно­го важ­но – мне­ния на пот­ре­би­те­ли за кон­к­рет­ни­те ар­ти­ку­ли и спе­ци­а­ли­зи­ран пот­ре­би­тел­с­ки фо­рум, в кой­то дос­та чес­то се от­к­ри­ва цен­на ин­фор­ма­ция. При то­ва и це­ни­те са от­но­си­тел­но дос­тъп­ни. Само че бъ­де­те вни­ма­тел­ни. При кал­ку­ли­ра­не­то на ши­пин­га е въз­мож­но це­на­та да на­бъб­не съ­щес­т­ве­но, осо­бе­но при по-​големи прат­ки.

Всичко, ко­е­то ви­ди­те в hobbyking​.com, мо­же­те да от­к­ри­е­те и във флаг­ма­ни­те на ин­тер­нет тър­го­ви­я­та ebay​.com и aliexpress​.com. При то­ва чес­то с по-​ниска це­на. Уловката е, че ком­по­нен­ти­те в те­зи два сай­та по пра­ви­ло са без тър­гов­с­ко­то на­и­ме­но­ва­ние на фир­ма­та  про­из­во­ди­тел, а са­мо с име­то на кон­к­рет­ния мо­дел. Т.е. те са не­що ка­то аналози-​ментета на не­ща­та в hobbyking, на ко­и­то са иден­тич­ни по ха­рак­те­рис­ти­ки. Макар че то­ва е мо­же би неп­ра­вил­на кон­с­та­та­ция – все пак как­во­то и да си взе­ме­те и от къ­де­то и да си го взе­ме­те, то е про­из­ве­де­но в Китай, та­ка че кое на кое е мен­те е не­въз­мож­но да се ка­же. Всъщност не би­ва да се стряс­ка­те от лип­са­та на мар­ка на ар­ти­ку­ла – те­зи еле­мен­ти, ко­и­то съм по­ръч­вал, си ра­бо­тят съв­сем за­до­во­ли­тел­но и из­п­рав­но (по­не до­се­га). Неприятно впе­чат­ле­ние имам пре­дим­но от ме­ха­ни­чес­ки­те де­тай­ли – елек­т­род­ви­га­те­ли­те – на ко­и­то ще се спра под­роб­но по-​нататък.

Практически най-​лошото на па­за­ру­ва­не­то от те­зи сай­то­ве е в то­ва, че ще ча­ка­те дъл­го вре­ме пре­ди не­ща­та, ко­и­то сте по­ръ­ча­ли, дой­дат до вра­та­та ви – по­не 3 сед­ми­ци, а по­ня­ко­га и по­ве­че. И все пак то­ва е не­об­хо­ди­ми­ят ком­п­ро­мис, кой­то тряб­ва да нап­ра­вим, ако тър­сим най-​изгодната це­на.

Цели

 

Преди да за­поч­нем ра­бо­та, тряб­ва да сме на­яс­но как­во ис­ка­ме в об­щи ли­нии, т.е. да пос­та­вим гра­ни­ци на про­ек­та си. Целта ни е да кон­с­т­ру­и­ра­ме ра­ди­о­уп­рав­ля­ем квад­ро­коп­тер със след­ни­те ос­нов­ни па­ра­мет­ри:

 • ма­са — до 900 g;
 • то­ва­ро­но­си­мост — 100 g;
 • про­дъл­жи­тел­ност на по­ле­та — до 5 min;
 • бю­джет – до 350 лв.

Забележка — в бю­дже­та се включ­ват един­с­т­ве­но най-​необходимите час­ти, нуж­ни за по­ле­та, без как­ви­то и да е ак­се­со­а­ри – нап­ри­мер GPS при­ем­ник, раз­ни дат­чи­ци или ка­ме­ра.

 Разчети

 

Емпиричното пра­ви­ло при про­ек­ти­ра­не­то на мул­ти­коп­тер е дви­га­те­ли­те и вит­ла­та му да се съ­об­ра­зят та­ка, че да има въз­мож­ност да се съз­да­де два пъ­ти по­ве­че тя­га, от­кол­ко­то е тег­ло­то му. В на­шия слу­чай тег­ло­то на квад­ро­коп­те­ра е 1 kg, има­ме че­ти­ри дви­га­те­ля, ко­е­то оз­на­ча­ва, че все­ки дви­га­тел тряб­ва да съз­да­ва 500 g (5 N) тег­ли­тел­на си­ла. Ако из­пол­з­ва­ме вит­ло 9 х 4,5, ко­е­то е бли­зо до уни­вер­сал­ния из­бор, и въ­ве­дем па­ра­мет­ри­те му в кал­ку­ла­то­ра за вит­ла, по­лу­ча­ва­ме, че тър­се­на­та тя­га (5 N) се по­лу­ча­ва при 7 200 обо­ро­та в ми­ну­та. Т.е. тряб­ва ни дви­га­тел око­ло 1 000 KV, кой­то не­на­то­ва­рен би дал  мак­си­мал­но 11 000 оборота/​минута при 11,1 V LiPo ба­те­рия, а при то­вар обо­ро­ти­те му ще пад­нат до 7 000 – 8 000.

След ка­то раз­г­ле­да­ме в го­ре­из­б­ро­е­ни­те сай­то­ве дви­га­те­ли­те, ко­и­то от­го­ва­рят на то­зи кри­те­рий, ще от­к­ри­ем, че мак­си­мал­ния ток, кой­то мо­же да про­ти­ча през тях при мак­си­мал­ни обо­ро­ти, е от по­ря­дъ­ка на 10 – 15 А. Сумарно за че­ти­ри­те дви­га­те­ля има­ме сред­но 50 А. Една ба­те­рия от 2 200 mAh ще се раз­ре­ди при то­ва по­ло­же­ние за 60/(50/2,2) = 2,64 min. Това е по-​малко от 5-​те ми­ну­ти, ко­и­то сме си пос­та­ви­ли за цел, но по­лу­че­но­то чис­ло е в си­ла при пъл­на тя­га на дви­га­те­ли­те. Тъй ка­то ня­ма да ле­тим неп­ре­къс­на­то на пъл­на мощ­ност, в дейс­т­ви­тел­ност един по­лет без мно­го „ръч­ка­не” при та­зи кон­фи­гу­ра­ция би мо­гъл да е ня­къ­де око­ло 5 ми­ну­ти и по­ве­че.

Що се от­на­ся до раз­ме­ра на рам­ка­та, тя се оп­ре­де­ля от го­ле­ми­на­та на вит­ло­то, ко­е­то из­б­рах­ме. Диаметърът му е 9 ин­ча или око­ло 23 cm, а раз­с­то­я­ни­е­то меж­ду оси­те на дви­га­те­ли­те тряб­ва да е око­ло 1,5 пъ­ти по-​голямо или в на­шия слу­чай 35 cm. Това оз­на­ча­ва, че ши­ри­на­та на „+”-ът, кой­то ще пред­с­тав­ля­ва рам­ка­та ни е око­ло 50 cm.

Необходими части

 

4 бр. електродвигател A2212 /​ 13T 1000KV

 

 • Цена: 8 $ (eBay)
 • Маса: 56 g (за­ед­но с прис­тав­ки­те)
 • Големина на то­ка при мак­си­мал­на ефек­тив­ност: 4 – 10 А
 • Максимален ток: 12 А за 60 s
 • Обороти/​V: 1 000 KV
 • Размери: ø 27,5 х 27 mm
 • Диаметър на ва­ла: ø3,17 mm

Забележка: Двигателят се про­да­ва за­ед­но с прис­тав­ка за мон­таж към рам­ка­та; че­ти­ри бол­т­че­та за прик­реп­ва­не на дви­га­те­ля към прис­тав­ка­та; как­то и прис­тав­ка за зак­реп­ва­не на вит­ло­то към ва­ла на дви­га­те­ля. Основното пре­дим­с­т­во на то­зи тип дви­га­те­ли е мал­ка­та им ма­са и нис­ка це­на. Тя оба­че се зап­ла­ща с не до­там ка­чес­т­ве­на из­ра­бот­ка. Наблюдавал съм след­ни­те де­фек­ти в ня­кои от по­ръ­ча­ни­те от мен брой­ки: ло­шо за­ле­пе­ни не­о­ди­ми­е­ви маг­ни­ти в кор­пу­са на дви­га­те­ля, в ре­зул­тат на ко­е­то вър­те­не­то на ро­то­ра се из­вър­ш­ва при по­ви­ше­но три­е­не, а по­ня­ко­га и се зак­лин­ва; пре­ка­ле­но го­ля­ма хла­би­на на ла­гер по­ра­ди из­нос­ва­не или мон­таж­на греш­ка, при ко­е­то вър­те­не­то на ро­то­ра се съп­ро­вож­да с го­ле­ми виб­ра­ции и по-​силен шум. Въпреки то­ва, ако улу­чи­те чи­тав дви­га­тел, по­куп­ка­та си стру­ва. Имайте пред­вид, че сход­ни по ха­рак­те­рис­ти­ка дви­га­те­ли дос­ти­гат 20 – 30 $.

4 бр. контролер на скоростта ESC 30 A

 

 • Цена: 5,20 $ (eBay)
 • Маса: 27 g
 • Максимален ток: 30 А
 • Максимален брой под­дър­жа­ни обо­ро­ти: до 35 000 об/​min при 12-​полюсен дви­га­тел (на­шия дви­га­тел)

Забележка: па­ра­мет­ри­те на то­зи кон­т­ро­лер, пред­с­та­ве­ни от про­из­во­ди­те­ля, са пре­дос­та­тъч­ни в на­шия слу­чай и ни га­ран­ти­рат го­лям ре­зерв по от­но­ше­ние на мак­си­мал­ния ток, кой­то би мо­гъл да про­те­че (той е ог­ра­ни­чен от из­б­ра­ния дви­га­тел до 12 А). В то­ва ня­ма ло­шо, щом ка­то ид­ва на дос­тъп­на це­на. Тук оба­че съ­що е на­ли­це ве­ро­ят­ност­та за не­ка­чес­т­ве­на из­ра­бот­ка на де­тай­ла – в един по­ръ­ча­ни­те от мен кон­т­ро­ле­ри елек­т­ро­ни­ка­та не ра­бо­те­ше ко­рек­т­но. Все пак не мо­га да твър­дя със си­гур­ност да­ли то­ва се дъл­же­ше на про­из­вод­с­т­вен де­фект или греш­ка от моя стра­на при бо­ра­ве­не­то с то­зи еле­мент.

1 бр. литиево-​полимерна батерия ZOP 3S 11.1V 2200 mAh 30 C

 

 • Цена: 12 $ + 7 $ ши­пинг (еBay)
 • Маса: 190 g
 • Размери: 108 х 24 х 34 mm
 • Конфигурация: 3S1P
 • Напрежение: 11,1 V
 • Капацитет: 2 200 mAh
 • Максимален темп на раз­ряд: 30С

Забележка: то­ва е най-​евтината ба­те­рия с по­до­бен ка­па­ци­тет, ко­я­то мо­же да се на­ме­ри в еBay, но въп­ре­ки то­ва ра­бо­ти съв­сем за­до­во­ли­тел­но. Както ста­на яс­но от раз­че­ти­те по-​горе, тя би мог­ла да оси­гу­ри по­лет до 5 min при кон­фи­гу­ра­ци­я­та, ко­я­то из­пол­з­ва­ме, а мак­си­мал­ни­ят и темп на раз­ряд е съ­об­ра­зен с мак­си­мал­ния ток, кой­то про­ти­ча през дви­га­те­ли­те (4×12 А = 48 А, ко­е­то е по-​малко от 2,2 Ah*30 C = 66).

1 бр. полетен контролер КК2.1

 

 • Цена: 21 $ (еBay)
 • Маса: 21 g
 • Размери: 50 х 50 х 12 mm
 • Чипсет: Atmega644 PA

Забележка: из­би­ра­ме то­зи по­ле­тен кон­т­ро­лер, за­що­то е най-​лесният за ра­бо­та и един от най-​широко раз­п­рос­т­ра­не­ни­те сред лю­би­те­ли­те. Причината за то­ва е, че не е не­об­хо­ди­мо да сте за­поз­на­ти с прог­ра­ми­ра­не на мик­ро­кон­т­ро­ле­ри, за да ра­бо­ти­те с не­го. Контролерът има LCD дис­п­лей и бу­то­ни, чрез ко­и­то мо­же­те да въ­ве­де­те нуж­ни­те па­ра­мет­ри в прог­ра­ма­та, ко­я­то е за­пи­са­на на не­го. Леснотата на ра­бо­та оба­че в то­зи слу­чай се зап­ла­ща с оря­за­на фун­к­ци­о­нал­ност. Контролерът ня­ма въз­мож­ност за под­дръж­ка на до­пъл­ни­тел­ни сен­зо­ри – GPS или ба­ро­ме­тър. Въпреки то­ва кон­т­ро­ле­рът се дър­жи мно­го ста­бил­но, ра­бо­ти как­то се очак­ва и е иде­а­лен за на­чи­на­е­щи ка­то нас.

1. бр. радиоуправление и радиоприемник 2.4G FS-​CT6B 6CH

 

 • Цена: 43 $ (eBay)
 • Маса (при­ем­ник): 15 g
 • Захранване (дис­тан­ци­он­но уп­рав­ле­ние): 12 V
 • Използвана чес­то­та: 2,4 GHz
 • Канали: 6

Забележка: Радиуправлението си вър­ви със соф­ту­ер и ка­бел за прог­ра­ми­ра­не. Внимание – ко­га­то ку­пу­ва­те ра­ди­о­уп­рав­ле­ние виж­те да­ли в ком­п­лек­та е вклю­чен въп­рос­ния ка­бел, в про­ти­вен слу­чай пи­ше­те още ня­кол­ко до­ла­ра от­го­ре за не­го. Освен то­ва имай­те пред­вид, че дис­тан­ци­он­но­то уп­рав­ле­ние ра­бо­ти с 8 ба­те­рии тип АА от 1,5 V , ко­и­то се из­чер­п­ват дос­та бър­зо, за око­ло час-​два ра­бо­та. В то­зи ред на мис­ли е доб­ре да се ин­вес­ти­ра и в аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии.

1. бр рамка F450 или ръчно изработена

 

 • Цена: 19 $ (F450);17 лв (ръч­но из­ра­бо­те­на)
 • Маса: 280 g (F450); 300 g (ръч­но из­ра­бо­те­на)
 • Диагонал: 450 mm
 • Материал: стък­лоп­ласт (F450) и по­ли­ме­ри; алу­ми­ний и дър­во (ръч­но из­ра­бо­те­на)

Забележка: тъй ка­то рам­ка­та е прост кон­с­т­рук­ти­вен де­тайл, тук мо­же­те да про­я­ви­те твор­чес­т­во и са­ми да се зах­ва­не­те с из­ра­бот­ка­та й. Както виж­да­те от два­та пред­с­та­ве­ни ва­ри­ан­та, ръч­на­та из­ра­бот­ка би мог­ла да ви спес­ти по­ло­ви­на­та от су­ма­та, ко­я­то ще да­де­те за го­то­во­то ре­ше­ние при то­ва, без да има чув­с­т­ви­тел­но на­рас­т­ва­не на тег­ло­то й. Недостатък на то­ва ре­ше­ние е, че най-​вероятно вън­ш­ни­ят вид на рам­ка­та ня­ма да е кой знае как­во (ма­кар че то­ва си за­ви­си от вас) и здра­ви­на­та на рам­ка­та съ­що ще от­с­тъп­ва на го­то­во­то ре­ше­ние (ма­кар че и то­ва си за­ви­си от вас). Но тъй ка­то ис­ка­ме да пес­тим па­ри, а и си го­во­рим за „нап­ра­ви си сам” имен­но то­ва е ва­ри­ан­тът, кой­то ще из­бе­рем.

2 бр. чифт витла 9045R

 

 • Цена: 1,88 $ (eBay)
 • Маса: 10 g (на вит­ло)
 • Диаметър: 9 ин­ча
 • Стъпка: 4,5 ин­ча

Забележка: Витлата се про­да­ват по чиф­то­ве – ед­но, вър­тя­що се по по­со­ка на ча­сов­ни­ко­ва­та стрел­ка и ед­но – в про­ти­во­по­лож­на­та. Продават се за­ед­но с ком­п­лект уп­лът­не­ния за мон­таж към дви­га­те­ли­те.

Други неща

 

Дотук сме из­хар­чи­ли око­ло 150 $, т.е. към 280 лв.при нас­то­я­щия курс на до­ла­ра. Остават ни още 70 лв от бю­дже­та. Това е стра­хот­но, за­що­то изоб­що не сме прик­лю­чи­ли с по­куп­ки­те. Има по­не още две не­ща, ко­и­то са ни не­об­хо­ди­ми. Едното от тях е зах­ран­ва­ща плат­ка (power distribution board), чрез ко­я­то кон­т­ро­ле­ри­те на ско­рост­та да се свър­жат със ба­те­ри­я­та. Вариант за то­ва е не­що по­доб­но на та­зи плат­ка  или та­зи плат­ка  ка­то вто­ри­ят ва­ри­ант е по-​добър, тъй ка­то поз­во­ля­ва лес­но сла­га­не и ма­ха­не на кон­т­ро­ле­ри­те пос­ред­с­т­вом куп­лун­зи. Запояването на из­во­ди­те на кон­т­ро­ле­ри­те ди­рек­т­но към плат­ка­та е по-​добре да се из­бяг­ва, как­то и всич­ки не­раз­г­ло­бя­е­ми съ­е­ди­не­ния по квад­ро­коп­те­ра (не­дей­те да ле­пи­те ни­що, ако не сте аб­со­лют­но си­гур­ни, че то­ва е окон­ча­тел­но­то по­ло­же­ние). Тази плат­ка оба­че е мно­го прост де­тайл и прос­то е прес­тъп­ле­ние да се да­ват 5 – 10 че и по­ве­че до­ла­ра за нея. По-​нататък ще ви по­ка­жа как са­ми да си нап­ра­ви­те плат­ка­та. За цел­та ще тряб­ва да си по­ръ­ча­те един­с­т­ве­но T-​образни ко­нек­то­ри за LiPo ба­те­рия – мъж­ки и жен­с­ки. Офертите ва­ри­рат ка­то це­на – лич­но аз си ку­пих 10 чиф­та за 2,4 $, ка­то са ни не­об­хо­ди­ми по­не пет чиф­та.

Също тол­ко­ва ни тряб­ва и за­ряд­но за литиево-​полимерната ба­те­рия. Цените на та­ки­ва за­ряд­ни ус­т­ройс­т­ва за­поч­ват от 5 – 6 $  (от­дел­но ще ви тряб­ва и адап­тер) , но след­ва­щия път ще раз­бе­ре­те как да си нап­ра­ви­те са­ми прос­то за­ряд­но ус­т­ройс­т­во за око­ло 3 – 4 лв.

И пос­лед­но тряб­ват ни сиг­нал­ни ка­бе­ли за връз­ка на ра­ди­оп­ри­ем­ни­ка към по­лет­ния кон­т­ро­лер. Всеки ка­нал от че­ти­ри­те ка­на­ла, ко­и­то из­пол­з­ва­ме, се нуж­дае от три про­вод­ни­ка, т.е. нуж­ни са ни об­що 12 ка­бе­ла (10 cm дъл­жи­на е дос­та­тъч­но), ка­то и в два­та края на ка­бе­ла тряб­ва да има жен­с­ки нак­рай­ни­ци. Комплектът от 10 ка­бе­ла се про­да­ва за 1,8 лв в Комет , а мо­же­те да си по­ръ­ча­те и 3-​пинов ка­бел (ко­е­то е по-​удобно) за 0,8 $ или об­що за че­ти­ри­те ка­бе­ла 3,2 $.

Като ця­ло за тия не­ща плюс още ня­кои дреб­ни кон­су­ма­ти­ви ще из­хар­чи­те око­ло 10 – 20 лв. Оставащите към 50 лв. ви пре­по­ръч­вам да ин­вес­ти­ра­те в ре­зер­в­ни час­ти. Горещо ви съ­вет­вам да си взе­ме­те по­не още един дви­га­тел за­ед­но с кон­т­ро­лер на ско­рост­та, ей та­ка — за все­ки слу­чай. Още по-​горещо ви съ­вет­вам да си взе­ме­те и до­пъл­ни­тел­но ня­кол­ко ком­п­лек­та вит­ла. Колкото по­ве­че, тол­ко­ва по-​добре. Когато за­поч­не­те да пи­ло­ти­ра­те тво­ре­ни­е­то си, ще раз­бе­ре­те, че вит­ла­та съ­що са кон­су­ма­тив :). Ако след всич­ко то­ва ви ос­та­нат па­ри за хар­че­не, взе­ме­те си и още ед­на ба­те­рия – та­ка, ко­га­то ед­на­та се из­чер­па, ще мо­же­те да про­дъл­жи­те по­ле­та още, до­ка­то дру­га­та се за­реж­да.
Това е за­се­га. Следващият път ще за­поч­нем ре­ал­на­та ра­бо­та по квад­ро­коп­те­ра ни.

 Следва про­дъл­же­ние…

avatar

About Еmil Petkov

Емил е ави­а­ци­о­нен ин­же­нер, кой­то се опит­ва да пре­да­де тук сво­и­те зна­ния и опит. Намира кос­мо­са за въл­ну­ва­що мяс­то и се ин­те­ре­су­ва как чрез но­ви­те тех­но­ло­гии ще се приб­ли­жим до не­го.

6 Responses to Направи си дрон — част ІІ (избор на частите)

 1. avatar
  Андрей says:

  Прекрасно!
  Точно се чу­дех да­ли мо­га да си нап­ра­вя сам по­доб­но не­що и си тър­сех ед­но под­роб­но ръ­ко­вод­с­т­во и се рад­вам, че по­пад­нах на то­ва!
  Кога ще мо­жем да очак­ва­ме след­ва­ща­та ста­тия?

  • avatar
   Еmil Petkov says:

   Здравей, до една-​две сед­ми­ци ще про­дъл­жим те­ма­та за квад­ро­коп­те­ра. Само тряб­ва да на­ме­ря мал­ко вре­ме да на­пи­ша ста­ти­я­та.

  • avatar
   Андрей says:

   Супер! Чакам я с не­тър­пе­ние. Ще бъ­де точ­но нав­ре­ме с по­ръч­ка­та от ebay 🙂 Исках да си взе­ма ед­на дру­га рам­ка, ко­я­то си ха­ре­сах, но не­що се обър­к­ва ця­ла­та кон­фи­гу­ра­ция и май ще за­ло­жа на то­ва, ко­е­то сте опи­са­ли в ста­ти­я­та. Като по­нап­ред­на със зна­ния и опит ще ви­дим. 🙂

  • avatar
   Еmil Petkov says:

   Ами би мо­гъл да опи­таш и с дру­га рам­ка, са­мо гле­дай раз­ме­рът да е г/​д съ­щи­ят. По прин­цип де­тай­ли­те, ко­и­то ще се сло­жат по нея, са със стан­дар­т­ни раз­ме­ри и не би тряб­ва­ло да има проб­ле­ми. Тази рам­ка съм я дал, са­мо за­що­то е бю­джет­но ре­ше­ние :). По прин­цип аз из­пол­з­вам са­мо­дел­ка.

 2. avatar
  Никола Станков says:

  Здравейте,

  Благодаря за доб­ре сис­те­ма­ти­зи­ра­на­та и офор­ме­на ин­фор­ма­ция.

  • avatar
   Еmil Petkov says:

   И аз бла­го­да­ря. По прин­цип ин­фор­ма­ци­я­та по та­зи те­ма в не­та е мно­го и на­чи­на­e­щи­те лю­би­те­ли се обър­к­ват от къ­де да за­поч­нат. Тук ще се опи­та­ме да по­ка­жем всич­ки стъп­ки, ед­на по ед­на, ко­и­то са не­об­хо­ди­ми за кон­с­т­ру­и­ра­не­то на “дрон”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *
css.php
Page generated in 0,442 seconds. Stats plugin by www.blog.ca