Club Aurora

Направи си сам: камера за нощно снимане

май 12th, 2014 by

Да се обо­руд­ваш със соб­с­т­ве­на ка­ме­ра за нощ­но сни­ма­не не е ни­то мно­го труд­но, ни­то мно­го скъ­по.

Всъщност вие ве­че има­те та­ка­ва ка­ме­ра, но е мно­го ве­ро­ят­но да не зна­е­те за та­зи ней­на фун­к­ци­о­нал­ност. Става ду­ма за ва­шия най-​обикновен циф­ров фо­то­а­па­рат, уеб­ка­ме­ра или ка­ме­ра­та на смар­т­фо­на ви. Те са пред­наз­на­че­ни да сни­мат през де­ня, раз­би­ра се, но ССD или CMOS сен­зо­рът на циф­ро­ва­та ка­ме­ра, за раз­ли­ка от ва­ше­то око, е чув­с­т­ви­те­лен и към част от ин­ф­ра­чер­ве­ния ди­а­па­зон (чак до­към 1 000 nm дъл­жи­на на въл­на­та).

CCD мат­ри­ци­те в ка­ме­ри­те пок­ри­ват мно­го по-​голяма част от елек­т­ро­маг­нит­ния спек­тър, в срав­не­ние с чо­веш­ко­то око. Изображение: http://​www​.lpi​.usra​.edu/

Така че ако има­те дос­та­тъч­но мо­щен из­точ­ник на ин­ф­ра­чер­ве­на свет­ли­на, вие ще мо­же­те да наб­лю­да­ва­те с та­ка­ва ка­ме­ра как­во се случ­ва в тъм­но­то.
По прин­цип във фо­то­а­па­ра­та има и ин­ф­ра­чер­вен фил­тър, кой­то бло­ки­ра ин­ф­ра­чер­ве­на­та свет­ли­на, но той ед­ва ли е пер­фек­тен, та­ка че все не­щич­ко се про­пус­ка. Все пак пре­ди да се за­е­ме­те с то­зи про­ект, уве­ре­те се че фо­то­а­па­ра­тът ви е чув­с­т­ви­те­лен към ин­ф­ра­чер­ве­на­та свет­ли­на – прос­то взе­ме­те ед­но дис­тан­ци­он­но, на­тис­ни­те бу­тон и про­во­ре­те да­ли в дис­п­лея на ка­ме­ра­та виж­да­те ин­ф­ра­чер­ве­ни­ят све­то­ди­од от­п­ред да проб­ляс­ва ето та­ка:


След ка­то се уре­дих­ме с ка­ме­ра­та, ос­та­ва да си на­ба­вим и из­точ­ни­ка на ин­ф­ра­чер­ве­на свет­ли­на. Идеята е той да бъ­де кол­ко­то се мо­же по-​прост за из­ра­бот­ка, как­то и мак­си­мал­но ев­тин. За цел­та са ни е не­об­хо­ди­ми:

  •  8 бр. ин­ф­ра­чер­ве­ни ди­о­ди – кол­ко­то се мо­же по-​мощни, тол­ко­ва по-​добре. В ма­га­зи­на на Комет елек­т­ро­никс, от къ­де­то на­па­за­ру­вах, най-​мощните ин­ф­ра­чер­ве­ни ди­о­ди бя­ха SFH484 (150 mW) с пи­ко­ва дъл­жи­на на въл­на­та 880 nm.

  •  1 бр. ре­зис­тор 15 Ω;

  •  1 бр. прев­к­люч­ва­тел on/​off;

  •  1 бр. ба­те­рия 9V;

  •  1 бр. клипс за ба­те­рия 9 V;
  •  1 бр. уни­вер­сал­на пе­чат­на плат­ка 80х50 mm;

  •  ти­нол и тик­со.

Асемблирането на те­зи ком­по­нен­ти изис­к­ва ра­бо­та с по­ял­ник, но ако вие ня­ма­те та­къв или не уме­е­те да за­по­я­ва­те, мо­же­те да си на­ба­ви­те проб­на плат­ка тип breadboard, при ко­я­то пра­ви­те нуж­ни­те връз­ки по ме­ха­ни­чен път пос­ред­с­т­вом ка­бел­че­та.

Схемата, ко­я­то ще из­пъл­ним е след­на­та:


Сега мал­ко елек­т­ро­тех­ни­ка. Имаме че­ти­ри па­ра­лел­ни кло­на с по два пос­ле­до­ва­тел­ни ин­ф­ра­чер­ве­ни све­то­ди­о­ди. Напрежителният пад вър­ху все­ки от све­то­ди­о­ди­те в кло­но­ве­те е  око­ло 1,5 V, а нап­ре­жи­тел­ни­ят пад вър­ху ре­зис­то­ра е 9V – (2*1,5V) = 6 V (по­тен­ци­ал­на­та раз­ли­ка меж­ду кра­и­ща­та на да­ден клон е об­ща за всич­ки па­ра­лел­ни кло­но­ве в елек­т­ри­чес­ка­та ве­ри­га с ед­на­къв то­вар). Токът, кой­то пре­ми­на­ва през ре­зис­то­ра спо­ред за­ко­на на Ом, е: I = Ur/​R = 615 = 400 mA. Този ток ще се раз­п­ре­де­ля по рав­но в че­ти­ри­те кло­на с ед­на­къв то­вар (пър­ви за­кон на Кирхоф), та­ка че през все­ки ди­од ще пре­ми­на­ва ток I/​4 = 100 mA, ко­е­то ум­но­же­но по нап­ре­жи­тел­ни­ят пад на ди­о­да ни да­ва не­го­ва­та мощ­ност Р = 1,5*0,1 = 150 mW, или кол­ко­то е но­ми­нал­на­та мощ­ност на ди­о­да спо­ред спе­ци­фи­ка­ци­я­та му. Значи сме из­б­ра­ли пра­ви­лен ре­зис­тор и ди­о­ди­те ня­ма да из­го­рят. Хубаво. Сега не­ка да за­по­им еле­мен­ти­те и в край­на смет­ка тряб­ва да се по­лу­чи не­що та­ко­ва:

Оставете све­то­ди­о­ди­те да стър­чат, та­ка че впос­лед­с­т­вие да мо­же­те да на­соч­ва­те свет­лин­ни­те сно­по­ве (те са дос­та тес­ни – ед­ва 150), ка­то вни­ма­ве­те да не до­пи­ра­те елек­т­ро­ди­те или ги изо­ли­рай­те. Ако ви се за­ни­ма­ва, мо­же­те да сло­жи­те и един по­тен­ци­о­ме­тър след ре­зис­то­ра, за да ре­гу­ли­ра­те яр­кост­та на ди­о­ди­те. Имайте пред­вид, че при про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та схе­ма­та се наг­ря­ва, та­ка че не е зле да се пред­ви­ди и ох­лаж­дащ ра­ди­а­тор, ако има­те под ръ­ка.

ВНИМАНИЕ!!! Инфрачервените ди­о­ди из­лъч­ват кон­цен­т­ри­ра­ни и не­ви­ди­ми лъ­чи ин­ф­ра­чер­ве­на свет­ли­на, ко­и­то мо­гат да пов­ре­дят зре­ни­е­то ви при про­дъл­жи­тел­но взи­ра­не!

На тъм­но из­пи­тай­те но­ва­та си при­до­бив­ка. Генерираната ин­ф­ра­чер­ве­на свет­ли­на не е дос­та­тъч­на за зас­не­ма­не­то на ви­део, но мо­же­те да по­ек­с­пе­ри­мен­ти­ра­те със сним­ки:

Всъщност, та­ка по­лу­че­на­та „ка­ме­ра за нощ­но сни­ма­не” е иде­ал­на най-​вече за приз­рач­ни сел­фи­та ка­то то­ва:


Все пак то­ва е бю­джет­но­то ре­ше­ние. Общата це­на на из­пол­з­ва­ни­те тук ком­по­нен­ти е око­ло 6 лв., до­ка­то це­ни­те на ин­ф­ра­чер­ве­ни­те ка­ме­ри за нощ­но зас­не­ма­не за­поч­ват от 70 лв. Дори и с та­зи схе­ма оба­че мо­же­те да пос­тиг­не­те сход­на фун­к­ци­о­нал­ност и да сни­ма­те ви­део — са­мо тряб­ва да из­пол­з­ва­те по-​мощни ди­о­ди или по­ве­че на брой от те­зи (по­не двой­но по­ве­че), но при то­ва ох­лаж­да­щи­ят ра­ди­а­тор ще бъ­де за­дъл­жи­те­лен. Не заб­ра­вяй­те и да пре­из­чис­ли­те ре­зис­то­ра за но­ва­та кон­фи­гу­ра­ция.

avatar

About Еmil Petkov

Емил е ави­а­ци­о­нен ин­же­нер, кой­то се опит­ва да пре­да­де тук сво­и­те зна­ния и опит. Намира кос­мо­са за въл­ну­ва­що мяс­то и се ин­те­ре­су­ва как чрез но­ви­те тех­но­ло­гии ще се приб­ли­жим до не­го.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *
css.php
Page generated in 0,339 seconds. Stats plugin by www.blog.ca