Club Aurora

За автора

avatar

– автор на 42 публикации в Club Aurora.

Емил е авиационен инженер, който се опитва да предаде тук своите знания и опит. Намира космоса за вълнуващо място и се интересува как чрез новите технологии ще се приближим до него.

За контакт с автора

Публикации от Еmil Petkov

Топ 5: Най-​необикновените екзопланети

април 11th, 2017 by Без категория

3472. Толкова са поз­на­ти­те на на­у­ка­та ек­зоп­ла­не­ти към да­та на на­пис­ва­не на та­зи ста­тия. Сега, как­то ви­на­ги е би­ло, уси­ли­я­та са на­со­че­ни към от­к­ри­ва­не на из­вън­с­лън­че­ви пла­не­ти, на­по­до­бя­ва­щи в мак­си­мал­на сте­пен на­ша­та соб­с­т­ве­на пла­не­та Земя. Планети, на ко­и­то да има под­хо­дя­щи ус­ло­вия за за­раж­да­не­то и под­дър­жа­не­то на жи­вот. Търсенето е не­ле­ко, въп­ре­ки че осо­бе­но в […]

ЕmDrive — невъзможният двигател

декември 26th, 2016 by Event Horizon

Годината е 2000. Британският ави­о­ин­же­нер Роджър Шойър съз­да­ва ком­па­ни­я­та Satellite Propulsion Research Ltd., след ка­то ня­кол­ко де­се­ти­ле­тия е ра­бо­тил в от­б­ра­ни­тел­на­та и ае­ро­кос­ми­чес­ка­та ин­дус­т­рия на Обединеното Кралство. Идеята, ко­я­то стои зад та­зи ком­па­ния, е без­с­пор­но ре­во­лю­ци­он­на и до­ри прек­рач­ва гра­ни­ца­та на здра­вия ра­зум. Шойър се на­дя­ва да съз­да­де дви­га­тел, чрез кой­то се по­лу­ча­ва тег­ли­тел­на си­ла, без от­де­ля­не на ре­ак­тив­но ве­щес­т­во – […]

Да изпревариш звука…

август 31st, 2016 by Без категория

 Днес ще хвър­лим свет­ли­на вър­ху ед­на те­ма, ко­я­то за поч­ти все­ки нес­пе­ци­а­лист е пъл­на мъг­ла, а имен­но — дви­же­ни­е­то със свръх­з­ву­ко­ва ско­рост. Ще раз­ши­рим еру­ди­ци­я­та ви с ек­зо­тич­ни тер­ми­ни ка­то „кри­тич­но чис­ло на Мах”, „скок на уп­лът­не­ние”,  и „въл­но­во съп­ро­тив­ле­ние” ‚ но пре­ди всич­ко… Както обик­но­ве­но ще за­поч­нем от по-​​далеч. Най-​​напред тряб­ва да изяс­ним как­во му е осо­бе­но­то на зву­ка и на ско­рост­та, […]

Опознай Юпитер, за да го обикнеш – мисия „Джуно”

юли 3rd, 2016 by Без категория

Броени дни ос­та­ват до прис­ти­га­не­то на апа­ра­та на NASA – „Джуно” (Юнона) в ор­би­та око­ло най-​голямата пла­не­та на Слънчевата сис­те­ма – Юпитер. Редом с об­ли­та­не­то на Плутон от „Нови Хоризонти”  и из­с­лед­ва­не­то на ко­ме­та­та Чурюмов – Герасименко от „Розета” то­ва ще бъ­де ед­но от най-​важните пос­ти­же­ния в кос­ми­чес­ко­то ус­во­я­ва­не от пос­лед­ни­те го­ди­ни. На 4-​ти юли, […]

Основи на аеродинамиката или защо летят самолетите

май 6th, 2016 by Наука  Наука  Наука  Наука

Една от най-​древните меч­ти на чо­ве­ка е да по­ле­ти вол­но ка­то пти­ца. Само че от съз­да­ва­не­то на ле­ген­да­та за Дедал и Икар до пър­вия ус­пе­шен по­лет на бра­тя Райт ни де­лят ня­кол­ко хи­ля­до­ле­тия. Причината за то­ва е три­ви­ал­на – да по­ле­тиш (и да кац­неш нев­ре­дим!) хич не е прос­та за­да­ча, не­за­ви­си­мо кол­ко лес­но из­г­леж­да, ка­то […]

Новата космическа надпревара

февруари 1st, 2016 by Прогрес  Прогрес

Мнозина днес си мис­лят, че злат­ни­те го­ди­ни на кос­ми­чес­ка над­п­ре­ва­ра, бе­ля­за­ли по­ко­ря­ва­не­то на кос­мо­са през ХХ век, са отиш­ли без­въз­в­рат­но в ис­то­ри­я­та. Ала то­ва е вяр­но са­мо на пръв пог­лед. Всъщност кос­ми­чес­ка­та над­п­ре­ва­ра е жи­ва тук и се­га. Само че тя ве­че има но­во, кор­по­ра­тив­но, а не на­ци­о­нал­но ли­це. И ако пре­ди бит­ка­та бе­ше за Луната, то днес тя е за то­ва […]

Колко точен е GPS?

януари 19th, 2016 by Без категория

След ка­то пред­ш­ния път се опи­тах­ме да раз­бе­рем как­во стои в ос­но­ва­та на сис­те­ма­та GPS и спът­ни­ко­ва­та на­ви­га­ция, се­га ще про­дъл­жим те­ма­та, ка­то об­съ­дим друг въп­рос, око­ло кой­то ви­та­ят дос­та про­ти­во­ре­чия – въп­ро­сът за точ­ност­та на GPS.

Как работи спътниковата навигация?

декември 7th, 2015 by Без категория  Образование  Образование  Образование  Технологии  Технологии  Технологии

GPS ус­т­ройс­т­ва­та, са още един при­мер за не­що, ко­е­то все­ки из­пол­з­ва, но поч­ти ни­кой ня­ма ни най-​​малка пред­с­та­ва как ра­бо­ти. И как­то си му е ре­дът, в ли­те­ра­ту­ра­та и в ин­тер­нет изо­бил­с­т­ва с по­вър­х­ност­та ин­фор­ма­ция, ко­я­то ни за­ри­ва с из­лиш­ни под­роб­нос­ти и до­ри би мог­ла да съз­да­де пог­реш­на пред­с­та­ва у чо­ве­ка, за­дал си въп­ро­са от заг­ла­ви­е­то. Не зная да­ли и аз ще ус­пея да […]

Направи си дрон — част ІV (конфигуриране)

юли 19th, 2015 by Без категория

В та­зи ста­тия ще на­у­чи­те как да кон­фи­гу­ри­ре­те дро­на си, кой­то сгло­бих­те ми­на­лия път, та­ка че той да по­ле­ти.

Направи си дрон — част ІІІ (монтаж на частите)

май 9th, 2015 by Направи си сам  Направи си сам

След ка­то пре­диш­ния път на­па­за­ру­вах­ме, се­га ще зап­рет­нем ръ­ка­ви и ще за­поч­нем ре­ал­на­та ра­бо­та по на­шия квад­ро­коп­тер. Днес ще раз­бе­рем как да свър­жем от­дел­ни­те му ком­по­нен­ти и как да нап­ра­вим са­ми ня­кои от тях.

css.php
Page generated in 2,093 seconds. Stats plugin by www.blog.ca