Club Aurora

За автора

avatar

– автор на 6 публикации в Club Aurora.

За контакт с автора

Публикации от Spece

Китай поглежда и към Луната

ноември 1st, 2013 by Event Horizon  Results  Резултати

Китай пра­ви ос­но­вен нап­ре­дък в ми­си­я­та си — да из­п­ра­ти лу­но­ход  на Луната . Това е го­ля­ма стъп­ка нап­ред за  на­ци­я­та с ам­би­ци­оз­ни пла­но­ве за про­уч­ва­не на лу­на­та . В то­зи мо­мент  China’s Xichang Satellite Launch Center  под­гот­вят ра­ке­та но­си­тел “Великият по­ход 3Б” (Changzheng 3B) от Пекин към кос­мод­ру­ма Сичан , про­вин­ция Съчуан в юго­за­пад­на­та част на Китай.

Животни астронавти — Биологически изследвания в космоса “Бион-​М1”

април 27th, 2013 by Без категория

Животни ас­т­ро­нав­ти — един “ма­лък” еки­паж от миш­ки ,  ге­ко­ни , как­то и  бли­зо 100 раз­лич­ни жи­ви ор­га­низ­ми и се­ме­на на рас­те­ния.. „Бион-​​М1” е пър­ви­ят от 2007 го­ди­на рус­ки апа­рат за би­о­ло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния в кос­мо­са  при ус­ло­вия на мик­рог­ра­ви­та­ция  на кос­ми­чес­ки ко­раб . Космическият  ле­та­те­лен апа­рат “Бион-​​М” е съз­да­ден в Държавната SRP “TsSKB-​​Прогрес” (Самара) в рам­ки­те на Федералната кос­ми­чес­ка прог­ра­ма и е пред­наз­на­чен за ор­би­та­лен […]

Земята — Космическо стрелбище

февруари 15th, 2013 by Без категория

Нашата пла­не­та  се ” е би­ла с юм­ру­ци ” сре­щу  ас­те­ро­и­ди­те  мно­го пъ­ти през сво­я­та ис­то­рия -мо­же би най-​​известният е от пре­ди 65 ми­ли­о­на го­ди­ни, ко­га­то ги­гант от 6 ми­ли (10 км)  уни­що­жил ди­но­зав­ри­те . Навярно  ще про­дъл­жат бит­ки­те и за  в бъ­де­ще. Само за 24 ча­са око­ло и през  те­ри­то­ри­я­та на Земята ми­на­ват два кос­ми­чес­ки обек­та  , ко­и­то мал­ко стре­си­рат хо­ра­та, и вед­на­га поч­ва […]

Отново към Луната

декември 7th, 2012 by Space Travel

Нова ком­па­ния , по­доб­на на ” Space X ” , пла­ни­ра пи­ло­ти­ра­ни пъ­ту­ва­ния до Луната до 2020 г.

Екипът на НАСА : „Тези данни ще бъдат за учебниците по история“

ноември 21st, 2012 by Прогрес  Прогрес  Прогрес  Прогрес  Технологии  Технологии  Технологии

Mарсоходът  Curiosity  оче­вид­но е нап­ра­вил от­к­ри­тие “за учеб­ни­ци­те по ис­то­рия”, но ние ще тряб­ва да из­ча­ка­ме ня­кол­ко сед­ми­ци, за да на­у­чи­те как­во е “пот­ре­са­ва­що­то” око­ло чер­ве­на­та пла­не­та .

Curiosity все още в търсене на метан

ноември 6th, 2012 by Наука  Наука  Наука  Образование

Curiosity не е от­к­рил ме­тан в пър­ви­те си ана­ли­зи на мар­си­ан­с­ка­та ат­мос­фе­ра — но­ви­ни, ко­и­то не­съм­не­но ще ра­зо­ча­ро­ват те­зи, ко­и­то се на­дя­ват да от­к­ри­ем жи­вот на Червената пла­не­та.

css.php
Page generated in 0,433 seconds. Stats plugin by www.blog.ca