Club Aurora

Животни астронавти — Биологически изследвания в космоса “Бион-​М1”

април 27th, 2013 by

Животни ас­т­ро­нав­ти — един “ма­лък” еки­паж от миш­ки ,  ге­ко­ни , как­то и  бли­зо 100 раз­лич­ни жи­ви ор­га­низ­ми

Институт по биомедицински проблеми на Руската академия на науките

Credit: Институт по би­о­ме­ди­цин­с­ки проб­ле­ми на Руската ака­де­мия на на­у­ки­те

и се­ме­на на рас­те­ния..
„Бион-​М1” е пър­ви­ят от 2007 го­ди­на рус­ки апа­рат за би­о­ло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния в кос­мо­са  при ус­ло­вия на мик­рог­ра­ви­та­ция  на кос­ми­чес­ки ко­раб .

Космическият  ле­та­те­лен апа­рат “Бион-​М” е съз­да­ден в Държавната SRP “TsSKB-​Прогрес” (Самара) в рам­ки­те на Федералната кос­ми­чес­ка прог­ра­ма и е пред­наз­на­чен за ор­би­та­лен по­лет на фун­да­мен­тал­ни и при­лож­ни из­с­лед­ва­ния в космоса-  би­о­ло­гия, фи­зи­о­ло­гия и би­о­тех­но­ло­гия , и връ­ща­не­то на ре­зул­та­ти­те от ек­с­пе­ри­мен­ти­те  на Земята.

Руската федерална космическа агенция

Credit:Руската фе­де­рал­на кос­ми­чес­ка аген­ция

Роботът кос­ми­чес­ки ко­раб “Бион-​М” е един­с­т­ве­ни­ят спе­ци­а­ли­зи­ран ком­п­лекс в све­та, ко­и­то пра­ви би­о­ло­гич­ни ек­с­пе­ри­мен­ти чрез из­пол­з­ва­не на гри­за­чи, ко­и­то мо­гат да ре­шат ре­ди­ца не­от­лож­ни прак­ти­чес­ки проб­ле­ми при изу­ча­ва­не­то на сис­тем­ни ре­ак­ции на тя­ло­то (кос­ти, мус­ку­ли, сърдечно-​съдовата сис­те­ма на нер­в­на­та сис­те­ма), на дейс­т­ви­е­то на мик­рог­ра­ви­та­ци­я­та  и из­кус­т­ве­на­та гра­ви­та­ция и ком­би­ни­ра­ни­ят ефект на ра­ди­а­ци­я­та вър­ху ор­га­низ­ма.

Животните ас­т­ро­нав­ти се очак­ва да пре­ка­рат един ме­сец в ор­би­та на  око­ло 575 км. над Земята , до­ка­то уче­ни­те сле­дят здра­ве­то на път­ни­ци­те в кап­су­ла­та .

Credit: TsENKI

Credit: TsENKI

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *
css.php
Page generated in 0,256 seconds. Stats plugin by www.blog.ca